Competitiereglement

Laddercompetitie 2018 – 2019

Het competitieseizoen 2018 – 2019 bestaat uit een laddercompetitie van 35 speelavonden eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond(NBB). Ter bevordering van de goede sfeer zijn er enkele aanvullende regels:
  1. Biedingen waarvan u kunt vermoeden, dat de tegenpartij er mogelijk een andere betekenis aan toekent moeten altijd gealerteerd worden. Ook de alerteerregeling van NBB is uiteraard van toepassing.
  2. In de A-lijn is mede ter bevordering van een juiste arbitrage een systeemkaart verplicht. Hierop moet zijn aangegeven welke afspraken met de partner zijn gemaakt over het bieden en tegen­spelen. De ingevulde systeemkaart moet aan iedere tafel ongevraagd aan de tegenstander ter inzage worden gegeven.
  3. Psychologische biedingen zijn niet toegestaan.
 2. In dit seizoen wordt op 35 avonden een laddercompetitie gespeeld in 3 lijnen. Op avonden dat door afwezigheid slechts 28 paren of minder aanwezig zijn wordt in 2 lijnen gespeeld.
 3. Het paar dat aan het einde van de competitie als hoogste op de ranglijst van de ladder staat en als vast paar 22 zittingen of meer heeft gespeeld is clubkampioen.
 4. In de B-lijn en C-lijn worden ook kampioenen vastgesteld. Dat zijn de paren die het hoogste staan op de ranglijst van de ladder en aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Paren hebben als vast paar 22 zittingen of meer gespeeld
 • waarvan 60 % of meer in de betreffende lijn;
 • bij een percentage < 60%, heeft het paar minder dan 25% in een hogere lijn gespeeld.
 1. Indeling van de paren voor een competitiezitting:
 • Alle paren worden voor de eerste zitting ingedeeld aan de hand van de resultaten van het voorgaande seizoen.
 • Indeling voor de 2e t/m 6e zitting vindt plaats op basis van de doorlopende ladderstand.
 • Indeling na de 6e zitting vindt plaats op basis van de stand, die is gebaseerd op de behaalde resultaten van de laatste 6 speelavonden in de competitie.
Bij de lijn-indeling wordt er rekening mee gehouden dat een vast paar in dezelfde lijn of slechts 1 lijn hoger of lager speelt dan waarin dit paar de vorige zitting als vast paar heeft gespeeld. Bij de indeling worden paren ook zo ingedeeld, dat er gedurende de competitie zo veel mogelijk tegen verschillende tegenstanders wordt gespeeld.
 1. Een paar wordt geacht aan een zitting van de competitie te hebben deelgenomen als één der partners op die zitting heeft gespeeld. Er kan uitsluitend om punten worden gespeeld. Bij afwezigheid krijgt een paar geen punten en blijft staan op het gemiddelde resultaat.
 2. Gelegenheidsparen kunnen worden onderscheiden in:
 • Twee leden die géén vast partnerschap vormen. Zij worden door wedstrijdleider naar redelijk­heid overeenkomstig hun speelsterkte ingedeeld.
 • Een lid met een introducé. Zij spelen in de groep waarin het lid is ingedeeld;
 • Twee introducés. Zij worden door de wedstrijdleider ingedeeld volgens de te verwachten speelsterkte, als deze niet bekend is in de C-lijn.
 1. De rangschikking in de laddercompetitie wordt bepaald door het resultaat dat op de speelavon­den is behaald in de verschillende lijnen volgens het “punten systeem”. Zie bijlage.
 2. Speelt men niet met de eigen partner dan tellen uitslagen van 2 competitie avonden met een andere partner niet mee voor de competitie. Speelt men vaker niet met eigen partner, dan tellen van die avonden de 2 slechtste uitslagen van die gespeelde avonden niet mee voor de competitie.
 3. Het aantal slempunten dat een paar kan behalen is voor groot slem geboden en gemaakt 5,
  
  voor klein slem geboden en gemaakt 3, voor groot slem geboden en niet gemaakt -3, voor klein slem geboden en niet gemaakt -1.
 4. De op een zitting behaalde score en het aantal slempunten van een gelegenheidspaar worden beschouwd te zijn behaald door de oorspronkelijke paren, die een speler voor dit gelegenheids­paar hebben geleverd.
 5. Nieuwe paren die zich tijdens de competitie aanmelden, worden in de C-lijn ingedeeld. De wed­strijdleider kan hiervan afwijken, als de te verwachten speelsterkte aannemelijk veel hoger is.
 6. Vier spellen moeten in de aangegeven tijd (normaal 28 minuten) gespeeld zijn. 5 minuten voor het einde van de ronde-speeltijd mag geen nieuw spel meer gestart worden. Overtredende partijen worden gemaand te stoppen of sneller te spelen. In principe worden er geen spellen nagespeeld, ter beoordeling van de wedstrijdleider (WL)kan hiervan worden afgeweken.
 7. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als naar het oordeel van de wedstrijdleider toepassing van het reglement tot ongewenste situaties zou leiden, kan de WL van dit reglement afwijken.
 8. Om een goed verloop van de competitie niet te verstoren mag in principe tijdens de lopende competitie niet van partner worden gewisseld of een partnerschap worden opgedeeld in twee eenlingen, (dit geldt dus voor gehele competitie!) Mocht door bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de TC) hiervan worden afgeweken, dan kan een nieuw gevormd paar geen clubkampioen of kampioen in de B-lijn of C-lijn meer worden. Wel kan door een clublid dat als eenling aan de competitie was begonnen, een partnerschap worden gevormd met een nieuw lid. Dit paar kan conform dit reglement meedoen aan de competitie.
 9. Het arbitreren geschiedt door 1 aangewezen arbiter bij toerbeurt. Bij problemen mag de betref­fende arbiter altijd om advies vragen bij zijn collega-arbiters. Wanneer de arbiter een uitspraak doet bij de 4 spelers aan tafel is deze bindend! De leden kunnen in beroep gaan bij de protest­commissie. Mocht hieruit geen bevredigende oplossing komen, dan kan in beroep worden gegaan bij het bestuur in overeenstemming met het huishoudelijk reglement en de statuten.
 10. Noord is verantwoordelijk voor het intoetsen van de contracten en scores. Vervolgens geeft Noord de bridgemate aan Oost of West ter controle.
 11. De verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel ligt bij alle
Algemeen
 • De woensdagavond bridgecompetitie begint om 19.45 uur in het verenigingsgebouw van EXCELSIOR.
 • Afzeggen voor een speelavond:
 • Op een speelavond op de daartoe aanwezige lijst.
 • Op dinsdagavond telefonisch tussen 20.00 uur - 22.00 uur op nummer 06-36544804 (eventueel inspreken op antwoordapparaat / voicemail).
 • In absolute noodgevallen woensdag ook op hetzelfde nummer.
 • Per mail wl@obc-oostzaan.com; pas na ontvangst van een retourmail is de afzegging verwerkt.
 • Leden die niet hebben afgezegd voor een speelavond worden in principe ingedeeld en dus verwacht.
 • Opruimregeling:
 • Na het verstrijken van de officiële speeltijd wordt er opgeruimd.
 • Elke speler pakt zijn eigen biedingbox in.
 • NZ zorgt voor het opruimen van het materiaal op de verzameltafel: biedingboxen, spelmateriaal en bridgemate.
 • OW (indien niet ouder dan 80 jaar) zorgt voor eventuele terugplaatsing van de tafels en stoelen.
 • De lege kopjes en glazen terug naar de bar brengen.

Speelavonden:

2018:

5 september inspeelavond

12 sept. t/m 26 sept. competitie

3 okt. jaarvergadering (daarna bridgen)

10 okt. t/m 12 dec. competitie

19 dec. Kerstdiner + kerstdrive

26 dec. Geen bridge

 

2019:

2 jan. t/m 29 mei competitie
Technische commissie:
·        Leo Nieuwenhuizen

·        Ruud van Weene

·        Helena Swart (bestuurslid)
 Bijlage Toelichting Ranking systeem
Bij OBC Oostzaan is het volgende van toepassing:
Uitslagen

Getoond worden de uitslagen die tijdens het lopende seizoen zijn verwerkt voor de actuele stand van de ranking punten en het clubkampioenschap.

Bij parenwedstrijden worden de rankingpunten toegekend evenredig naar de behaalde plaats in de gespeelde lijn. Plaats 1 is goed voor het maximum in de lijn, de laatste plaats voor het minimum. Daartussen worden de rankingpunten stapsgewijs verminderd waarbij de grootte van de stappen afhangt van het aantal paren in de lijn. De kolom Gem. Lijn toont de gemiddelde ranking van de spelers in een lijn (voor aanvang van de zitting).
Parenrankings

De ranking van een paar is de som van de rankings van beide spelers. Vanaf de 7e competitie avond gebeurt de lijnindeling voor een clubavond op basis van de actuele rankings van de op die avond aanwezige paren (vast of incidenteel). Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheden paren te hebben. De aangeduide lijnindeling is alleen een benadering. De feitelijke indeling op een avond wordt bepaald door wie er al dan niet aanwezig is.
Clubkampioenschap (paren)

Alle leden strijden om het clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen het paar dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft gescoord. (Zie kolom Gemiddelde.) Om clubkampioen te kunnen worden moeten de spelers van een paar minimaal 22 keer met elkaar hebben gespeeld.